مقالات

 انتقال مالکیت دامنه و فروش آن

نکته : توجه داشته باشید که هر 2 طرف یعنی صاحب امتیاز فعلی و متقاضی جدید باید رابط های مجاز خود را...

 تغییر صاحب امتیاز شناسه آی آر

توجه داشته باشید در صورتی که از قبل در سامانه nic.ir دارای پروفایل کاربری یا همان هندل بوده اید...